Loading color scheme

Členská schůze GCHBR 2023

Golf Club Havlíčkův Brod z. s., IČ 227 66 952

se sídlem U Nové silnice 3662, 580 01 Havlíčkův Brod

 

 

POZVÁNKA

na členskou schůzi spolku Golf Club Havlíčkův Brod, která se uskuteční v pátek 24. března 2023 v 17:00 hod. v Bistru Selská, Jihlavská 248, 580 01 Havlíčkův Brod.

Program:

  1. Zahájení, úvodní slovo prezidenta klubu
  2. Kontrola prezence a schopnost usnášení členské schůze
  3. Zpráva o činnosti výboru klubu v roce 2022
  4. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2022
  5. Informace o novinkách klubu v roce 2023
  6. Informace o sportovní činnosti a turnajích v roce 2023
  7. Informace o další činnosti klubu v roce 2023
  8. Různé, diskuze a připomínky členů
  9. Závěr

Svoji účast, prosím, potvrďte nejpozději do 15. března 2023, nejlépe elektronicky na e-mail: .

V případě, že se některý člen nemůže z vážných důvodů členské schůze zúčastnit, může
písemně zplnomocnit k účasti a hlasování jiného člena klubu, případně jinou osobu (plná moc
nemusí být notářsky ověřena). Formulář pro plnou moc můžete stáhnout zde.

Prosím členy golfového klubu, aby své případné připomínky uplatnili ještě před termínem konání členské schůze nejpozději do 17. března 2023, doručením k rukám prezidenta klubu Ing. Petra Jíchy.

Členové spolku se mohou s podklady k jednotlivým bodům programu seznámit v sídle klubu.

V Havlíčkově Brodě dne 5. února 2023

Ing. Petr Jícha v. r.

prezident klubu

Golf Club Havlíčkův Brod