Loading color scheme

ČLENSKÁ SCHŮZE GCHBR 2024

Golf Club Havlíčkův Brod z. s.

 

 

 

POZVÁNKA

na členskou schůzi spolku Golf Club Havlíčkův Brod, která se uskuteční

ve středu 6. března 2024 v 17:00 hod.

v Bistro Selská, Jihlavská 248, 580 01 Havlíčkův Brod

 

Program:

  1. Zahájení, úvodní slovo prezidenta klubu
  2. Kontrola prezence a schopnost usnášení členské schůze
  3. Zpráva o činnosti výboru klubu v roce 2023
  4. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2023
  5. Informace o novinkách klubu v roce 2024
  6. Informace o sportovní činnosti a turnajích v roce 2024
  7. Informace o další činnosti klubu v roce 2024
  8. Různé, diskuze a připomínky členů
  9. Závěr

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 1. března 2024, nejlépe elektronicky na e-mail: .

V případě, že se některý člen nemůže z vážných důvodů členské schůze zúčastnit, může písemně zplnomocnit k účasti a hlasování jiného člena klubu, případně jinou osobu (plná moc nemusí být notářsky ověřena). Formulář pro plnou moc můžete stáhnout zde.

Prosím členy golfového klubu, aby své případné připomínky uplatnili ještě před termínem konání členské schůze nejpozději do 1. března 2024, doručením k rukám prezidenta klubu Ing. Petra Jíchy.

Členové spolku se mohou s podklady k jednotlivým bodům programu seznámit v sídle klubu.

V Havlíčkově Brodě dne 5. února 2024

Ing. Petr Jícha v. r.

 

prezident klubu

Golf Club Havlíčkův Brod